تشكر ستاره بااخلاق پرسپولیس از هواداران در روز تولدش/ عکس