مداخلات غرب تنها در عراق و افغانستان عامدانه 4 میلیون مسلمان را کشته است