قرآن الگوی همدلی و همزبانی است/ پیام نور دانشگاه قانونمند است