تقدیر ویژه بی‌ینال ونیز از هنرمندان سوری، الجزایری و آلمانی