خرمشاد: قدرت منطقه‌ای بودن به معنای مقابله با سایر قدرت‌های منطقه‌ای نیست