آغاز طرح توسعه دانشگاه امیرکبیر با همکاری شهرداری منطقه 6