تمامی حاشیه‌‌نشینان مشهد تحت پوشش خدمات بهداشتی قرار گرفتند