معلم نهاوندی به خاطر نجات دانش آموز، خود را به رودخانه گاماسیاب انداخت