مقام معظم رهبری قطعاً از نمایشگاه کتاب تهران بازدید خواهند کرد