سبک زندگی غربی خانواده ها را ارزش های دینی دور می کند