انجمن‌هاي پزشکي، فضاي گفتمان و ارائه راهکار حل مشکلات را فراهم کنند