مرز مهران برای زائران اربعین روشنایی و پارکینگ ندارد