برگزاری دوره‌های آموزشی در شهرستان‌ها توسط مرکز آموزش کوتاه‌مدت