هیچ گونه کلاس بندی یا گروه در بازی Star Wars: Battlefront وجود ندارد