بیشترین میزان بارندگی در استان کرمان به رفسنجان اختصاص یافت