مدیرکل زندان های آذربایجان شرقی: انجمن های حمایت از زندانیان همسو با اهداف قوه قضاییه حرکت می کند