«تلفن» در روزهای پایانی نگارش/ آغاز ساخت تا یک ماه دیگر