پوشش زنان اصیل مسیحی مانند بانوان با حجاب مسلمان است/کلیسا برای نجات خانواده از گناه به اعتقادات شیع