قشون کشی همولایتی ها برای رسیدن به کرسی معاونت سیاسی استانداری کرمانشاه/ دایه دایه وختِ جنگه!