نامه ایرلاین‌ها به وزیر راه برای تجدیدنظر در‌ آیین‌نامه حقوق مسافر