آگهی یک شرکت برای استخدام منشی دارای دکترا جنجالی شد