حیوان دوستانی که دربرابرکشتارکودکان یمن سکوت کردند