۲ سوال و ۳ تذکر کتبی سهم شهردار اصفهان از جلسه شورا