انجمن‌های پزشکی فضای گفتمان و ارائه راهکار حل مشکلات را فراهم کنند/ دوره طرح دوره کار خصوصی نیست