کلنگ آن ۱۰ هزار پروژه را اجنه زده بودند که نیمه کاره ماند؟!