شورای آموزش و پرورش جایگاهی برای مشارکت در فرایند تعلیم و تربیت است