30درصد انبه میناب هرمزگان، کال (سبز )برداشت می شود