بهره‌برداری از فاز دوم موزه بزرگ خراسان در هفته میراث فرهنگی