فعال ضدجنگ آمریکا: عربستان به اسرائیل خلیج‌فارس تبدیل شده است