بازتاب قهرمانی تیم کشتی فرنگی ایران در تارنمای اتحادیه جهانی کشتی