طرح تحول سلامت مشکل درمانی مردم و معیشتی کارکنان مراکزدرمانی را رفع کرد