نبرد برای اصلاحات در اتحادیه اروپا، در صدر دستور ...