اجراي توافق‌ها، روابط تهران - عشق آباد را توسعه مي‌دهد