استقبال 11 هزار نفری دانشجویان در بخش کتبی مسابقات قرآن و عترت