نامه فیفا و خطر کسر ۶ امتیاز از تراکتورسازی و پرسپولیس