مجلس از تشکیل کمیته تفکیک معوقات بانکی حمایت می‌کند/ضرورت تسریع در برخورد با بدهکاران بانکی متخلف