پرتوآذر در جایگاه نخست بخش انفرادی ایستاد/ پای مردان به سکو نرسید