کهولت سن مدیریت هلدینگ نفتی شستا عامل تاخیر در اجرای پروژه‌های نفتی