هیچ دانش آموخته بیکار در رشته های دریانوردی در کشور وجود ندارد