بابک: نمی‌توان در 6 ماه قهرمان جهان ساخت اما پس از المپیک نگرانی نداریم