عابدینی: تاریخ و زمان دربی را در جلسه امروز مشخص می‌کنیم