۷۰۰ نفر از شهرستان دشتی به مراسم ارتحال امام اعزام می‌شوند