غیبت بانوی مدال آوری ایرانی در رقابت های قهرمانی آسیا