روشن: ساختار باشگاه استقلال یک ساختمان است و ژنرال و دار و دسته‌اش