تولید 2 هزار تن انواع محصولات سبزی و صیفی جات در گلخانه های کبودر آهنگ