برنامه تحول سلامت را مقتدرانه ادامه می دهیم/ به ثمر نشستن بسياری از اقدامات درمانی توسط پرستاران انج