مردم مأیوس نیستند اما همیشه هم فرصت نمی‌دهند! / «اراده» برخورد با فساد مهم تر از تشکیل «سازمان مبارزه