دست های پر از کتاب/ بازدیدکنندگان از نمایشگاه می گویند