۳۱كانون فرهنگی هنری در مساجد چاراويماق راه اندازی می شود