«تریبون آزاد» رادیو ایران در نمایشگاه کتاب/ انجام تست گویندگی و بازیگری